play pause
 

 

 

Poszukujemy osoby do działu przygotowania i realizacji inwestycji budowy dróg szynowych na stanowisko:

 


 

 

Spawacz termitowy (spawanie szyn)

 

Zadania:

 

Zatrudniona osoba będzie zaangażowana w wykonywanie spoin termitowych na kontraktach torowych realizowanych przez Spółkę w całej Polsce.

 

Wymagania:

 • Uprawnienia do spawania termitem szyn w torach i rozjazdach (lub uprawnienia do spawania elektrycznego MIG/MAG)
 • Umiejętności pracy w zespole. 
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane B+E)
 • Dyspozycyjność


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o wieloletniej tradycji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • zakwaterowanie, wyżywienie i delegacje na kontraktach poza Krakowem

 

Miejsce pracy: Kraków

 


 

Monter nawierzchni szynowej - Robotnik torowy

 

Zadania:


Zatrudniona osoba będzie zaangażowana w wykonywanie robót torowych (tramwajowych lub kolejowych) na kontraktach realizowanych przez Spółkę w całej Polsce.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie przy montażu torów tramwajowych lub kolejowych
 • Umiejętności pracy w zespole. 
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane B+E)
 • Dyspozycyjność


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o wieloletniej tradycji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • zakwaterowanie, wyżywienie i delegacje na kontraktach poza Krakowem

 

Miejsce pracy: Kraków (oferta dla osób z okolic powiatu krakowskiego)

 Kierownik Robót Drogowych lub Torowych/Inżynier Budowy

 

Zadania:

 • Nadzoruje i odpowiada za realizację kontraktu zgodnie z Prawem Budowlanym i posiadanymi uprawnieniami
 • Nadzoruje i odpowiada za organizację i bezpieczeństwo pracy pracowników na budowie.
 • Odpowiada za opracowanie harmonogramu realizacji i rzeczywistych kosztów budowy.
 • Bierze udział w naradach i spotkaniach dotyczących realizacji kontraktów.

 

Wymagania:

 • Min. 3 letnie doświadczenie (kierownik)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o wieloletniej tradycji,
 • pracę  w młodym, dynamicznym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • Samochód służbowy do dyspozyji 7 dni w tygodniu
 • Mieszkanie, wyżywienie i delegacje na kontraktach poza Krakowem

 


 

Aplikacje prosimy wysyłać mailem na adres biura KZNRail. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 


 

Kierownik kadry B+R

 

Zadania:

 1. wyznaczanie osób do zadań merytorycznych w projekcie,
 2. dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby,
 3. weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
 4. sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem,
 5. zwoływania spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb,
 6. w sytuacji braku możliwości dotrzymania harmonogramu - dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z Kierownikiem zarządzającym projektu,
 7. zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków,
 8. bieżące zarządzanie projektem,
 9. nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach projektu,
 10. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia przez osoby realizujące projekt, kart czasu pracy,
 11. nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,
 12. terminowe i zgodne z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu,
 13. nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych,
 14. informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.

 

Podstawowe wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego w specjalności mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, inżynieria transportu, inżynieria materiałowa lub pokrewne;
 • posiadanie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych
  w dziedzinach pokrewnych do dziedziny, w jakiej realizowany jest projekt, udokumentowane udziałem w co najmniej trzech projektach, których łączna wartość jest nie niższa niż 10 mln PLN/netto;
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch publikacji naukowych w dziedzinie mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, inżynieria transportu, inżynieria materiałowa lub pokrewne, które ukazały się w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających opublikowanie niniejszego ogłoszenia.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej na czas trwania wybranych etapów projektu badawczo – rozwojowego;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • udział w ciekawym, wysokobudżetowym projekcie badawczo – rozwojowym;

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki współpracy w załączeniu.

 


 

 

Członek kadry B+R – ekspert ds. transportu kolejowego

 

Zadania:

 1. opracowanie opisu procesu rozładunku rozjazdów według przyjętych założeń Zamawiającego (KZN RAIL);
 2. opracowywanie wstępnych analiz i badań innowacyjnego procesu rozładunku rozjazdów kolejowych pod kątem efektywności ekonomicznej, czasowej oraz procesowej w celu ich przedstawienia jednostce naukowej do oceny;
 3. opracowanie wstępnych analiz kosztowych dla innowacyjnego procesu rozładunku rozjazdów kolejowych w celu ich przedstawienia jednostce naukowej do oceny;
 4. dokonywanie dodatkowych analiz we współpracy z jednostką naukową w celu opracowania efektywnego czasowo, ekonomicznie oraz procesowo rozwiązania technologicznego;
 5. opracowanie wszelkich innych opisów lub analiz potrzebnych do wykonania przez jednostkę naukową opisu innowacyjnej technologii transportu: załadunku i rozładunku rozjazdu kolejowego;
 6. uczestniczenie w spotkaniach z jednostką naukową, Zamawiającym i/lub ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego w celu opracowania innowacyjnej technologii rozładunku rozjazdów kolejowych.

 

Podstawowe wymagania:

 

 • posiadanie stopnia naukowego co najmniej na poziomie doktora nauk technicznych lub tytułu naukowego w specjalności mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, inżynieria transportu, inżynieria materiałowa lub pokrewne;
 • posiadanie doświadczenia w realizowaniu projektów naukowych w dziedzinie transportu kolejowego lub w dziedzinach pokrewnych;
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch publikacji naukowych w dziedzinie mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, inżynieria transportu, inżynieria materiałowa lub pokrewne, które ukazały się w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających opublikowanie niniejszego ogłoszenia.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej na czas trwania wybranych etapów projektu badawczo – rozwojowego;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • udział w ciekawym, wysokobudżetowym projekcie badawczo – rozwojowym;
Członek kadry B+R – ekspert ds. budowy i eksploatacji maszyn

 

Zadania:

 1. opracowanie opisu procesu rozładunku rozjazdów kolejowych według przyjętych założeń Zamawiającego (KZN RAIL);
 2. opracowywanie wstępnych analiz i badań innowacyjnego procesu rozładunku rozjazdów kolejowych pod kątem efektywności ekonomicznej, czasowej oraz procesowej w celu ich przedstawienia jednostce naukowej do oceny;
 3. opracowanie wstępnych analiz kosztowych dla innowacyjnego procesu rozładunku rozjazdów kolejowych w celu ich przedstawienia jednostce naukowej do oceny;
 4. dokonywanie dodatkowych analiz we współpracy z jednostką naukową w celu opracowania efektywnego czasowo, ekonomicznie oraz procesowo rozwiązania technologicznego;
 5. opracowanie wszelkich innych opisów lub analiz potrzebnych do wykonania przez jednostkę naukową opisu innowacyjnej technologii transportu: załadunku i rozładunku rozjazdów kolejowych;
 6. uczestniczenie w spotkaniach z jednostką naukową, Zamawiającym i/lub ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego w celu opracowania innowacyjnej technologii rozładunku rozjazdów kolejowych;
 7. przygotowanie analiz technicznych dotyczących integracji zespołów i podzespołów urządzeń/maszyn w celu zastosowania opracowanej w Etapie I innowacyjnej technologii rozładunku rozjazdów kolejowych, w tym dokonywanie obliczeń oraz symulacji w warunkach laboratoryjnych;
 8. udział w zabudowie rozjazdów na placu budowy w celu dokonania obserwacji rozładunku i wprowadzenia ewentualnych modyfikacji do założeń opracowywanej technologii.

 

Podstawowe wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego co najmniej na poziomie doktora nauk technicznych lub tytułu naukowego w specjalności mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, inżynieria transportu, inżynieria materiałowa lub pokrewne;
 • posiadanie doświadczenia w realizowaniu projektów naukowych w dziedzinie transportu kolejowego lub w dziedzinach pokrewnych;
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch publikacji naukowych w dziedzinie mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, inżynieria transportu, inżynieria materiałowa lub pokrewne, które ukazały się w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających opublikowanie niniejszego ogłoszenia.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej na czas trwania wybranych etapów projektu badawczo – rozwojowego;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • udział w ciekawym, wysokobudżetowym projekcie badawczo – rozwojowym;